گزارش شماره ۴۶-برنامه امتحانات آنلاین فروردین۹۹ (هفتم – هشتم- نهم)

7 ماه پیش

برنامه آزمون های انلاین پایه هفتم هشتم و نهم در فروردین ۹۹

برنامه آزمون های آنلاین-فروردین۹۹
پایه تحصیلی : هفتم – هشتم – نهم
ردیف نام درس تاریخ روز ساعت امتحان مدت زمان آزمون توضیحات توضیحات
۱ هفتم ۵فروردین سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۲۰ ۱۲۰دقیقه ازمون جامع از دروس(ریاضی-علوم-عربی-زبان-فارسی-مطالعات-هدیه) استفاده از کتاب و جزوه ازاد است
۲ هشتم ۵فروردین سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۲۱ ۱۲۰دقیقه
۳ نهم ۵فروردین سه شنبه ساعت ۱۰ الی ۲۲ ۱۲۰دقیقه
هفتم
۱ ریاضی ۷فروردین پنج شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصول ۵-۶-۷
۳ عربی ۷فروردین پنج شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصول ۶-۷-۸-۹
۲ علوم ۸فروردین جمعه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه بخش ۳-۴
۴ زبان ۸فروردین جمعه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه درس ۳-۴-۵-۶
۵ فارسی ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۳-۴-۵
۶ هدیه ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۲-۳-۴
۷ مطالعات ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۷-۸-۹-۱۰
هشتم
۱ ریاضی ۷فروردین پنج شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۵-۶-۷
۳ عربی ۷فروردین پنج شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه درس ۵-۶-۷-۸
۲ علوم ۸فروردین جمعه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۹-۱۰-۱۱-۱۲
۴ زبان ۸فروردین جمعه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه درس ۳-۴-۵
۵ فارسی ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۳-۴-۵
۶ هدیه ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۳-۴
۷ مطالعات ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۶-۷-۸-۹
نهم
۱ ریاضی ۷فروردین پنج شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۵-۶-۷
۳ عربی ۷فروردین پنج شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه درس ۴-۵-۶-۷
۲ علوم ۸فروردین جمعه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۷-۸-۹-۱۰
۴ زبان ۸فروردین جمعه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه درس ۳-۴-۵
۵ فارسی ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۳-۴-۵
۶ هدیه ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۳-۴
۷ مطالعات ۹فروردین شنبه ۰۸الی ۱۸ ۱۲۰دقیقه فصل ۵-۶-۷
۰
نویسنده مطلب پیام غدیر