دفترچه راهنماي آزمون ورودي

هدایت تحصیلی, [۱۹.۰۴.۱۶ ۱۳:۴۸]
دفترچه راهنماي آزمون ورودي
دبیرستان هاي دوره هاي اول و دوم متوسطه
هنرستان هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی
دبیرستان هاي فرهنگ(فقط دخترانه)
1395- سال تحصیلی 96
تربیت باید تربیت قرآنی باشد.
امام خمینی (ره)
الف) ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان در آزمون :
1 – داشتن تابعیت ایرانی.
94 مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور است /5/12-340/ تبصره)ثبت نام اتباع غیر ایرانی، تابع بخشنامه 17214
2 – ملاك ثبت نام دانش آموزان پایه ششم ابتدایی در آزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی دوره اول متوسطه،کسب مقیاس خیلی
1394 – خوب در تمام دروس و یا مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس نوبت اول در سال تحصیلی 95
می باشد.
3 – ملاك ثبت نام دانش آموزان پایه نهم در آزمون ورودي دبیرستان هاي دوره دوم متوسطه نظري و هنرستان هاي فنی و حرفه اي نمونه
1394 می باشد. – دولتی،کسب حداقل معدل 17 در نوبت اول در سال تحصیلی 95
ب) مدارك مورد نیاز براي ثبت نام داوطلبان در آزمون :
-1 اصل و کپی صفحه اول شناسنامه داوطلب.
-2 مبلغ 105000 (ده هزار و پانصد تومان)
تذکر: بجز مبلغ فوق الذکر دریافت هر گونه وجهی تحت هر عنوان ممنوع می باشد.
3) پشت نویسی شده داوطلب . × -3 یک قطعه عکس ( 4
-4 نمون برگ تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام در آزمون.(عکس داوطلب به آن الصاق شده باشد)
-5 پرینت اطلاعات ثبت شده در سیستم که به تائید متقاضی و ولی او رسیده باشد(پس از ثبت نام اینترنتی در زمان مقرر)
ج)زمان ثبت نام :
– ثبت نام داوطلبان آزمون، ازروز چهارشنبه 25 فروردین ماه شروع و تاپایان روز سه شنبه 14 اردیبهشت ماه 1395 در مدارس محل
تحصیل فعلی دانش آموزان انجام خواهد شد
www.razaviedu.ir : ثبت نام از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوي به آدرس 
د)زمان اجراي آزمون:
1 – آزمون ورودي دبیرستان هاي متوسطه دوره هاي اول و دوم و هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی رأس ساعت 9 صبح روز
95 در سراسر کشور به صورت هم زمان برگزار خواهد شد. /3/ جمعه 28
2 – کارت ورود به جلسه آزمون، از سوي ادارات آموزش و پرورش تابعه در اختیار مدارس ابتدایی و دبیرستان هاي دوره اول محل تحصیل
95 ، کارت ورود به جلسه داوطلبان را (به /3/ 95 لغایت 27 /3/ دانش آموز قرارمی گیرد.واحد هاي آموزشی مذکور موظف اند از تاریخ 24
همراه نشانی و کروکی دقیق حوزة امتحانی) پس از انطباق دقیق مشخصات مندرج بر روي کارت با اصل شناسنامه (نام و نام خانوادگی و
کد ملی داوطلب )، در اختیار آنان قراردهند.
تبصره 1 : داوطلبان آزمون ورودي پایه هفتم باید یک نسخه از کارنامۀ پایه ششم ابتدایی و داوطلبان آزمون ورودي دوره دوم متوسطه
(هنرستان هاي فنی و حرفه اي و دبیرستان ها) نیز باید یک نسخه از کارنامۀ پایه نهم خود را به مسؤول توزیع کارت ، تحویل نمایند.
تبصره 2 : شرط شرکت در آزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی دوره اول متوسطه، کسب مقیاس خیلی خوب در تمام دروس و یا
1394 می باشد. – کسب مقیاس خوب در یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در نوبت هاي اول و دوم درسال تحصیلی 95
تبصره 3 :شرط شرکت درآزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی دوره دوم متوسطه، کسب معدل کل حداقل 17 در سال تحصیلی
1394-95 می باشد.
تبصره 3 : شرکت داوطلبان در جلسۀ آزمون ورودي، بدون ارایه کارت ورود به جلسه، اکیدا ممنوع می باشد.
ه ) منابع آزمون، مواد درسی ، تعداد وضریب سوالات
1 – منابع ،مواد درسی ، تعداد وضریب سوالات آزمون ورودي پایه هفتم دبیرستان هاي نمونه دولتی دوره اول متوسطه و مدت زمان پاسخ
گویی به آنها ، به شرح جدول ذیل می باشد .
ردیف ماده درسی تعداد سئوال ضریب زمان پاسخ گویی منابع طرح سئوال
2 1 آموزش قرآن و هدیه هاي آسمانی 10
100 دقیقه
کتاب هاي پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی
1394 -95
2 2 فارسی(مهارت هاي خواندن ونوشتن) 20
1 3 مطالعات اجتماعی 10
2 4 علوم تجربی 20
3 5 ریاضیات 20
– جمع کل 80
– سئوالات آزمون ، به شیوه چهار گزینه اي (فقط با یک پاسخ درست) در سطح محتوي کتاب هاي درسی پایه ششم طراحی می شوند.
– بازاي هر پاسخ صحیح 3 امتیاز مثبت و به ازاي هر پاسخ غلط 1 امتیاز منفی براي داوطلب در نظر گرفته می شود .براي سئوالات بدون
پاسخ امتیازي در نظر گرفته نخواهد شد
تبصره) چنانچه داوطلب در هر سئوال بیش از یک گزینه را علامت زده باشد 1 امتیاز منفی براي او در نظر گرفته خواهد شد.
– سؤالات درس قرآن و هدیه هاي آسمانی، از محتواي مشترك تدریس به گونه اي طراحی می شود که کلیه داوطلبان اهل تشیع و تسنن
قادر به پاسخگویی سوالات باشند.
– داوطلبان اقلیت هاي دینی (مسیحیان ،کلیمیان و زرتشتیان)، به جاي پاسخ به سؤالات درس قرآن و هدیه هاي آسمانی ، به سؤالات
34 پاسخ خواهند داد. / محتواي کتاب هدیه هاي آسمانی پایه ششم ابتدایی ویژه اقلیت هاي دینی با کد 7

هدایت تحصیلی, [۱۹.۰۴.۱۶ ۱۳:۵۱]
2 – منابع ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سئوالات آزمون ورودي دوره دوم متوسطه (دبیرستانها و هنرستانها)و مدت زمان پاسخ گویی به
آنها ، به شرح جدول زیر می باشد :
ردیف ماده درسی تعداد سئوال ضریب زمان پاسخ گویی منابع طرح سئوال
2 1 پیام هاي آسمان 10
120 دقیقه 100 درصد سئوالات از کتاب هاي پایه نهم
1394- سال تحصیلی 95
2 2 فارسی 15
1 3 عربی 8
1 4 مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، مدنی) 10
1 5 انگلیسی 7
2 6 علوم تجربی 25
3 7 ریاضیات 25
جمع کل 100
– سوالات آزمون ورود به دوره دوم متوسطه نظري وهنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی ،به شیوه چهارگزینه اي (فقط بایک پاسخ
درست)درسطح محتواي کتاب هاي درسی پایه نهم طراحی می شوند.
– سوالات درس پیام هاي آسمانی،از محتواي مشترك تدریس به گونه اي طراحی می شودکه تمامی داوطلبان اهل تشیع واهل تسنن قادر
به پاسخ گویی سوالات باشند.
– داوطلبان اقلیت هاي دینی (مسیحیان،کلیمیان وزرتشتیان)به جاي پاسخ به سوالات درس پیام هاي آسمان ،به سوالات ویژه ادیان خود با
135 پاسخ خواهند داد. / کد 2
– به ازاي هر پاسخ صحیح ، 3 امتیازمثبت وبه ازاي هر پاسخ غلط ، 1امتیاز منفی براي داوطلب درنظر گرفته می شود .براي سوالات بدون
پاسخ ،امتیازي درنظر گرفته نخواهدشد.
– تبصره:چنانچه داوطلب در هر سوال بیش از یک گزینه راعلامت زده باشد، 1 امتیاز منفی براي اودر نظر گرفته خواهدشد
و) ضوابط وشرایط پذیرش مدارس نمونه دولتی دوره هاي اول ودوم متوسطه وهنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی
1 – رقابت علمی براي ورود به هنرستان هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی ، در بین دانش آموزان شهر و شهرستان بدون لحاظ نمودن منطقه
یا ناحیه می باشد لذا انتخاب دو هنرستان فنی و حرفه اي نمونه دولتی در سطح استان به ترتیب اولویت اول و دوم مجاز می باشد.
2 – ثبت نام در آزمون ورودي دبیرستان هاي نمونه دولتی دوره اول و دوم متوسطه اختصاص به محل تحصیل فعلی داوطلب داشته
وداوطلبان ادارات تحت پوشش فقط بایستی آموزشگاه نمونه دولتی محل استقرار را انتخاب نمایند. در سامانه ثبت نام رایانه اي انتخاب
دبیرستان هاي نمونه دولتی دوره اول ودوم متوسطه (نظري)بر اساس محل تحصیل داوطلب بصورت هوشمند تعریف شده است.
تبصره 1)در تعدادي از ادارات که امکان انتخاب 2 دبیرستان نمونه دولتی در دوره هاي اول ودوم وجود دارد لازم است متقاضیان عزیز بر
اساس محل سکونت ، توجه به بعد مسافت، وجود امکانات خوابگاهی و سایرشرایط در انتخاب اولویت دقت لازم بعمل آورند.
ادارات مربوط بشرح ذیل می باشند:
دوره اول متوسطه :احمد آباد،تبادکان،خوشاب ،داورزن،سبزوار،سرولایت ،ششتمد،طرقبه وشاندیز،ناحیه 5 مشهد
دوره دوم متوسطه : ناحیه 4 مشهد ،نیشابور، سبزوار، داورزن، خوشاب، ششتمد، چناران، گلبهار، فیروزه، زبرخان، میان جلگه، سرولایت،
قوچان، تبادکان، طرقبه وشاندیز، تربت حیدریه، احمد آباد،جلگه رخ،کدکن
3 – مطابق با تبصره یک ماده 11 از دستورالعمل اجرایی مدارس نمونه دولتی گزینش دانش آموزان در آزمون ورودي پایه هفتم دبیرستان
هاي نمونه دولتی دوره اول متوسطه،بر اساس نمره ي آزمون ورودي و در آزمون ورودي پایه دهم دبیرستان هاي دوره دوم متوسطه در
رشته هاي نظري و یا هنرستان هاي فنی وحرفه اي ، بر اساس میانگین نمره ي آزمون ورودي ومعدل کل پایه نهم ( 50 % نمره آزمون
ورودي و 50 % معدل کل پایه ي نهم)خواهد بود .
%10 از ظرفیت پذیرش دبیرستان هاي متوسطه دوره هاي اول ودوم وهنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی به دانش آموزان – 4
شاهدوایثارگرتعلق دارد دانش آموزان با شرایط زیر ، به ترتیب اولویت می توانند از این سهمیه استفاده کنند :
فرزندان شاهد.  اولویت 1 « الف
فرزندان جانباز 50 درصد به بالا و آزادگان با بیش از 3 سال سابقه اسارت.  اولویت 2 « ب
فرزندان جانباز 25 درصد تا 49 درصد و آزادگان با بیش از 6 ماه سابقه اسارت.  اولویت 3 « ج
فرزندان جانباز زیر 25 درصد و آزادگان با کمتر از 6 ماه سابقه اسارت.  اولویت 4 « د
5 – قبولی در آزمون ورودي دبیرستان هاي متوسطه دوره هاي اول ودوم نمونه دولتی ،اختصاص به منطقه ي برگزاري آزمون داشته ودانش
آموزانی که در آزمون یک مدرسه پذیرفته شده اند مجاز به ثبت نام در دیگر مدارس نمونه دولتی نخواهند بود.
6 – داوطلبان قبول شده در آزمون ورودي هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی یک شهر که در آزمون یک هنرستان پذیرفته شده اند
مجاز به ثبت نام در دیگر هنرستانهاي نمونه دولتی آن شهر نخواهند بود.
ز)موارد خاص هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی
توجه به موارد زیردر مورد داوطلبان ورود به هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی ضروري می باشد.
1 – داوطلبان با توجه به علاقه خود وبا در نظر گرفتن نوع رشته هاي موجود در هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی ،اقدام به انتخاب
هنرستان نمایند.

هدایت تحصیلی, [۱۹.۰۴.۱۶ ۱۳:۵۲]
2 – پذیرش در هنرستان هاي فنی وحرفه اي نمونه دولتی برمبناي موافقت نامه ي تنظیم شده ومیزان ظرفیت کامل کلاس هاي داراي مجوز
صورت خواهد گرفت.
3 – انتخاب رشته تحصیلی در هنرستان هاي فنی و حرفه اي نمونه دولتی پس از اعلام نتایج آزمون ورودي با توجه به درخواست داوطلب
و با در نظر گرفتن رشته هاي دایردر آن هنرستان ،ظرفیت پذیرش و نمره آزمون ورودي تعیین می شود.
ي )موارد خاص دبیرستان هاي فرهنگ(این دبیرستان ها فقط در رشته ادبیات وعلوم انسانی و فقط در جنسیت دخترانه دانش آموز می پذیرند )
هدف : به جهت اعتلاي فرهنگ و ادبیات غنی ایرانی – اسلامی و ارتقاء کیفیت رشته ادبیات و علوم انسانی و ایجاد زمینه براي جذب دانش
آموزان مستعد و علاقمند به این رشته
شرایط ثبت نام در آزمون ورودي دبیرستان هاي فرهنگ:
– علاقمندي دانش آموز به رشته ادبیات و علوم انسانی ، اشتغال به تحصیل در پایه نهم ،نداشتن سابقه مردودي ،شرکت در مصاحبه پس
از پذیرش در آزمون در محل دبیرستان
منابع ، مواد درسی ، تعداد و ضریب سئوالات آزمون ورودي دبیرستان هاي فرهنگ و مدت زمان پاسخ گویی به آنها ، به شرح جدول زیر
می باشد :
ردیف ماده درسی تعداد سئوال ضریب زمان پاسخ گویی منابع طرح سئوال
3 1 پیام هاي آسمان 10
120 دقیقه 100 درصد سئوالات از کتاب هاي پایه نهم سال
1394- تحصیلی 95
3 2 فارسی 15
3 3 عربی 8
3 4 مطالعات اجتماعی (تاریخ، جغرافیا، مدنی) 10
2 5 انگلیسی 7
1 6 علوم تجربی 25
2 7 ریاضیات 25
جمع کل 100
تذکر:
– بدلیل عدم وجود امکانات خوابگاهی و جنسیت دخترانه دبیرستان هاي نمونه فرهنگ، این مدارس فقط اختصاص به دانش آموزان
دختر ساکن نواحی مشهد تبادکان طرقبه شاندیز،گلبهار،احمد آباد و رضویه دارد
– پذیرش نهایی بر اساس امتیاز کل (معدل و آزمون ) و قبولی در مصاحبه خواهد بود .
– ادامه تحصیل دانش آموزان منوط به کسب حداقل نمره 12 در هر درس و حداقل معدل سالانه 15 می باشد.
موارد قابل توجه :
– انصراف از تحصیل در این مدارس پس از ثبت نام داراي شرایط وضوابط خاص این مدارس می باشد .
– انتقال دانش آموزان پذیرفته شده دبیرستانهاي فرهنگ به نمونه دولتی وبالعکس امکان پذیر نمی باشد .
پیوست ها
-1 لیست مدارس نمونه دولتی دوره اول و دوم متوسطه(نظري، فنی و حرفه اي)
-2 لیست مدارس فرهنگ (پذیرش فقط دخترانه)
-3 کد 4 رقمی مناطق و شهرستان هاي محل تحصیل
-4 نمون برگ ثبت نام دوره اول و دوم متوسطه
-5 لیست انتخاب هوشمند براي مناطق و شهرستان ها و نواحی?????

هدایت تحصیلی, [۲۸.۰۴.۱۶ ۰۶:۱۷]
*يکي از فوايدي که مي توان در مورد جدول به آن اشاره کرد اين است که اين معما باعث مي شود تا حداقل دقايقي شما با خودتان خلوت کنيد و در تنهايي به تفکر بپردازيد.. در حين حل کردن جدول نيز مي توانيد به کارهاي روزمره و در کل به خودتان فکر کنيد.

*ديگر فايده جدول که محققان به آن دست پيدا کرده اند کم شدن ميزان جنون و آلزايمر در افرادي است که به طور مرتب جدول حل ميکنند.اين افراد تا 5 برابر کمتر در معرض ابتلا به کمبود حافظه و يا آلزايمر هستند چرا که جدول مي تواند ورزشي بسيار عالي باري مغز باشد.

*حس آرامش يکي ديگر از مواردي است که در مورد جدول بايد بدانيد. چرا که با رها شدن ذهن شما از دنياي اطراف و تمرکز بر روي جدول شما به راحتي مي توانيد به يک حالت ارامش خاصي برسيد که کمتر با آن رو برو مي شويد.

*به طور کلي جدول مي تواند يک زندگي سالم را به شما هديه بدهد چرا که در آن مدت شما مي توانيد از مواد مخربي مانند سيگار نيز ذهنتان را منحرف کنيد و همچنين در حال تقويت مغزتان هستيد و در کنار ان وقتي را براي بهبود زندگيتان و براي تفکر به خودتان گذاشته ايد.

چگونه بهتر گوش کنيم؟

گوش کردن يکي از مهمترين مهارتهايي است که با پرورش آن مي توانيد کارآيي خود را در مدرسه افزايش دهيد. اين مهارت بعد از مهارت خواندن، يکي از مشکل ترين مهارتهاست.
در اين جا سعي داريم تا با راههاي پرورش اين مهارت آشنا شويم. کلاس مکاني براي يادگيري و گوش کردن است.

در کلاس:
* در کلاس مطالب درسي را دنبال کنيد و به رويا فرونرويد. ( خيالبافي نکنيد. )
* اگر حرف بزنيد، مطمئنا نمي توانيد گوش کنيد.
* در هنگام گوش کردن قلم به دست باشيد و نکات مهم را يادداشت کنيد.

قبل از کلاس:
* راجع به مطالب درسي جديد فکر کنيد.
* نکات مهم جلسه گذشته را به ياد آوريد. ( دوره کنيد. )
* تکاليف خود را انجام دهيد.

در کلاس:
* آنچه را که قبلا ياد گرفته ايد با مطالب جديد ارتباط دهيد.
* آيا شما راجع به موضوع درس اطلاعات اضافي داريد؟
* در طي درس چه چيزي به ذهن شما مي آيد؟
* برروي موضوع درس تمرکز کنيد.
* نکات مهم درس را يادداشت کنيد.
* در صورت امکان روي نيمکتهاي جلوي کلاس بنشينيد. اگر جلوتر باشيد بهتر مي توانيد گوش کنيد.

بعد از کلاس:
* مطالب درسي و يادداشتهايتان را دوره کنيد.
* بعضي ها دوست دارند که يادداشتهايشان را پاکنويس کنند، اما سعي کنيد براي اينکار وقت زيادي اختصاص ندهيد.
* هنگام دوره زير نکات مهم خط بکشيد.

نکات ديگري راجع به گوش کردن:
* خوب گوش کردن به معني توجه کردن است.
* تمام آنچه را که گفته مي شود بشنويد، نه آنچه را که دوست داريد.
* آنچه را که مي شنويد با آنچه که از قبل مي دانستيد ربط دهيد.
* نکات مهم درس را تشخيص دهيد.
* سعي کنيد نکات مهمي را که ممکن است سوال امتحان باشد، تشخيص دهيد.
* صحبتهاي معلم را دنبال کنيد. ( حدس بزنيد صحبتهاي بعدي او چه خواهد بود. )
* به دقت به آنچه معلم راجع به تکاليف درسي مي گويد، گوش کنيد و در صورت نياز آن را يادداشت کنيد.
* به دقت گوش کنيد و به دنبال عبارات کليدي معلم باشيد و به آن اهميت دهيد.

عباراتي همچون ” اين مطلب مهم است…، مهم است بدانيد که… و يا لازم است که اين مطلب را براي امتحان بدانيد…
” بخاطر بسپاريد که گوش کردن با شنيدن متفاوت است. شما مي توانيد هرچيزي را بشنويد، اما به آن گوش نکنيد يا از يک گوش بشنويد و از گوش ديگر بيرون کنيد. براي گوش کردن بايد فکرکنيد و فعال باشيد نه منفعل.
مطالعه به سبکي ديگر!

اغلب دانش آموزان، دانشجويان و علاقه مندان آموزشي از مربيان و استادان خود بارها پرسش مي کنند که چگونه مطالعه کنيم تا مطالب را بهتر در ذهن سازماندهي کنيم؟ صبح زود مطالعه کنيم يا شب هنگام؟ با صداي بلند مطالعه کنيم يا به آهستگي مطالب را مرور کنيم؟ پيشکسوتان فرهنگي نيز با توجه به تجربيات و روش هاي علمي شيوه هايي را توصيه مي کنند. مطلب زير از کتاب زمينه روانشناسي “هيلگارد” تهيه شده که مي تواند پاسخگوي برخي از پرسش هاي مربوط به شيوه هاي مطالعاتي باشد. با هم اين مطلب را مرور مي کنيم:

اساس امر مطالعه و خواندن بدون فراموشي، يادگيري و حافظه است. در اين جا با تکنيک ” PQRST” ( که مخفف آن در زبان لاتين، ” Preview ” مرور اجمالي، ” Question ” سوال، ” Read ” خواندن، “Self-recitation” تلقين و تکرار ” Test” آزمون است) آشنا مي شويد.

هدایت تحصیلی, [۲۸.۰۴.۱۶ ۰۶:۱۷]
مرحله P (مرور اجمالي):
در اولين گام مطالعه، مروري اجمالي بر کل مطالب مورد مطالعه کنيد تا از موضوعهاي اصلي آن تصوري پيدا کنيد. اين کار را مي توان با خواندن رئوس مطالب و سپس گفتارهاي اصلي و تصاوير و عکس هاي آن انجام داد. مهمترين جنبه مرحله مرور اجمالي اين است که مي توان خلاصه مطالب را در پايان هر فصل به دقت خواند و در مورد هر يک از نکاتي که در اين خلاصه آمده است تامل کرد. خواه ناخواه به ذهنتان خطور مي کند که بايد پس از خواندن مطالب جواب را پيدا کرده باشيد و دستاورد اين مرحله، به دست آوردن ديد کلي نسبت به عناوين فصل ها و نحوه سازماندهي آنهاست.

مرحله Q (پرسش کردن): عناوين اصلي مطالب را به يک يا چند پرسش تبديل کنيد؛ پرسش هايي که با خواندن آن گفتارها، به پاسخ آنها دست مي يابيد. بايد از خود بپرسيد: ” مطالب عمده اي که مولف مي خواهد در اين گفتار بيان کند، چيست؟

مرحله R (خواندن):
در اين مرحله، گفتار مورد نظر را با دقت به معناي آن بخوانيد و بکوشيد جواب پرسش هايي را که در مرحله Q مطرح کرده بوديد بيابيد، لذا بايد در مورد آنچه که در دست مطالعه داريد تامل کنيد و آن را به مطالب ديگري که مي دانيد ارتباط دهيد. پس مي توان واژه ها يا عبارات کليدي را در متن علامت زد. اصولا مي بايست 10 الي 15 درصد متن را علامت زد زيرا در اين مرحله، هدف اين است که واژه ها يا مطالب اصلي متن مشخص شود تا بعد بتوانيد آنها را مرور کنيد. تا وقتي تمام گفتار و مطالب کليدي آن را نخوانده ايد يادداشت برنداريد اين کار کمک مي کند اهميت نسبي هر نکته را دريابيد.

مرحله S (تلقين و تکرار):
پس از به پايان رساندن مطالعه مطالب بکوشيد تا نکات عمده آن را به ياد آوريد و اطلاعاتي را که در آن مطرح شده است از حفظ بيان کنيد، درس پس دادن به خود، روش بسيار موثري براي تثبيت مطالب در حافظه است. مطالب را به زبان خودتان بيان کنيد و اطلاعات مطرح شده را از حفظ بگوييد.
در نبود افراد بهتر است با صداي بلند اين کار را انجام دهيد اما اگر افراد ديگري هم حضور دارند مي توانيد اين کار را در ذهنتان انجام دهيد. مطلب را با متن مقابله کنيد تا مطمئن شويد که آنها را درست و کامل به ياد آورده ايد. با تکرار يا از برکردن مطالب، متوجه مي شويد که چه چيزهايي را به خاطر نسپرده ايد. اين کار به شما کمک مي کند تا اطلاعات را در ذهن خود سازماندهي کنيد. پس از آنکه گفتار اولي به پايان رسيد مي توانيد به گفتار بعدي بپردازيد و باز هم مراحل S.R.Q را در مورد آن به کار بنديد. همين روش را تا پايان گفتارهاي يک فصل اعمال کنيد.

مرحله T (آزمون):
پس از پايان مطالعه يک فصل، بايد از خودتان امتحان بگيريد و کل مطالب فصل را مرور کنيد. بنابراين يادداشت هاي خود را دوره کنيد و ببينيد که آيا نکات اصلي را به ياد مي آوريد يا نه؟ بکوشيد تا دريابيد که مطالب مختلف فصلها چه ارتباطي با هم دارند؟ در مرحله T ، ممکن است براي يافتن مطالب و نکات کليدي به کل فصل مراجعه کنيد و در اين مرحله بايد خلاصه فصل ها را بخوانيد، همچنين به هر مدخلي جزئيات بيشتري بيفزائيد. مرحله T را نبايد به شب امتحان موکول کرد، بهترين زمان براي اولين مرور هر فصل، بلافاصله پس از خواندن آن است.
پژوهشهاي انجام شده نشان مي دهد که روش (PQRST) بسيار مفيد بوده است، به گونه اي که بر روخواني ساده مطالب فصل، از ابتدا تا انتها ارجحيت دارد، مرحله تلقين و تکرار در اين روش بسيار مهم است. به جاي چند بار خواندن مطالب بخش عمده زمان مطالعه را براي حفظ کردن فعالانه مطالب صرف کنيد. بر اساس پژوهشهاي انجام شده، خواندن دقيق خلاصه مطالب هر فصل، پيش از خواندن آن، بهره وري مطالعه را بسيار بيشتر مي کند. خواندن خلاصه هر فصل سبب مي شود که کل مطالب آن در ذهن سازماندهي شود. حتي اگر نخواهيد از تمام مراحل روش (PQRST) پيروي کنيد خوب است به اهميت تلقين و تکرار و خواندن خلاصه مطلب فصل براي ورود به مطلب توجه خاصي مبذول کنيد.

هدایت تحصیلی, [۲۸.۰۴.۱۶ ۰۶:۲۱]
????????برای اینكه داوطلب دركنكور موفق عمل كند، باید تمرین تست های مختلط، را در برنامه مطا لعاتی خود قرار دهند. اگر در پاسخ دادن به تستی دچار مشكل شدید، باید به سراغ كتاب یا جزوه تان بروید و دوباره مبحث مربوط به آن تست را بخوانید تا هیچ نكته مبهمی در ذهنتان باقی نماند. همچنین شركت در آزمون های معتبر بسیار مفید است. چنانچه امكان شركت در آزمون های معتبر نباشد، می‌توانید خودتان شرایطی را شبیه به آزمون سراسری به وجود آورید؛ یعنی با استفاده از سؤال های تستی كه در اختیار دارید و با تعیین تعداد سؤال‌ها و مدت زمان پاسخگویی برای هر درس(متناسب با آزمون)، از خود آزمون به بگیرید.
به طور کلی سه دسته تست باید حل شود
تست آموزشی :
تستی كه همراه درس حل می شود به منظوریادگیری دقیق مطلب می باشد . در این مرحله زمان زیاد مهم نیست و تعداد تستی كه در این مرحله حل می شود كم است.(تست طبقه بندی شده و موضوعی)البته در این مرحله باید ابتدا به بررسی تست های حل شده پرداخت و سپس حل تست جدید را در دستور كار قرار داد.. تا زمانی که در یک درس مطالعه کافی ندارید سراغ تست زدن نروید و تا زمانی که کلیه ی تست های حل شده در جزوه را بررسی نکرده اید سراغ حل تست جدید نروید.ال های تستی كه در اختیار دارید و با تعیین تعداد سؤال‌ها و مدت زمان پاسخگویی برای هر درس(متناسب با آزمون)، از خود آزمون به بگیرید.
تست تمرینی:
تستی كه بعد از اتمام یك مطلب و حل تست های حل شده ی جزوه حل می شود به منظور رفع اشكال و بر طرف كردن نكات مبهم (تسلط بر دروس)می باشد . در این مرحله تعدادتست بیشتر از مرحله قبل می باشد و می توان در این مرحله تست زنی را با زمان انجام داد.این تست زنی باید یكی دو روز بعد از مطالعه انجام شود(دروس عمومی و اختصاصی متفاوت است) در منزل زمان حل تست نباید بلافاصله پس از مطالعه درس باشد . یعنی پس از اینکه یک موضوع مطالعه شد ومسائل حل شده بررسی شد حداقل یک روز بعد اقدام به حل تست نمایید در حل تست ابتدا مشخص کنید چند تست می خواهید حل کنید پس با یک نظم شروع به حل تست نمایید نه به ترتیب و یا شماره تست .
در این روش اگر مثلاً می خواهید در مبحث حرکت ( فیزیک ) 30 تست حل کنید و حدود 300 تست دارید ، هیچ گاه به ترتیب شروع به حل تست نکنید بلکه مثلاً مضارب 10 را حل کنید یعنی تست های شماره 1 -10- 20 – 30 -40 و … با این روش همه جور تست حل می شود .
در هر نوبت حل تست ، تعداد تست ها دقیقاً برابر تعداد تست در آزمون باشد یعنی اگر مثلاً تست شیمی حل می کنید با توجه به اینکه تعداد تست شیمی در آزمون برای رشته ریاضی 30 عدد است تست ها رابه دسته های 30 تایی تقسیم کنید
تست مهارتی :
تستی كه بعد از اتمام درس حل می شودبه منظور جمع بندی مطالب و افزایش سرعت است پس حتما باید با زمان انجام گیرد.( تست جامع از تمام مطالبی كه تا به حال مطالعه شده)
در حل تست ابتدا باید به حل درست توجه نمود سپس به سرعت حل تست یعنی اول باید آمادگی لازم ایجاد شود تا سپس به فکر مسابقه باشیم ( ابتدا قدرت وبعد سرعت). قبل از توجه به تعداد تست های حل شده به كیفیت آن توجه نمایید( حل 10 تست با تفكر روی آنها بهتر از حل 200 تست با سرعت می باشد). نگرانی از بابت تعداد تست درست حل شده نداشته باشید

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.