اعتماد به نفس چیست ؟

5 سال پیش

اعتماد به نفس چیست ؟
اعتماد به نفس به معنی باور کودک از توانائیهای شخصی اش می باشد. یعنی مهارتهائی که کسب کرده است چقدر سازنده تلقی می شوند. شکل گیری اعتماد به نفس در سنین مختلف حالتهای متفاوتی را به خود می گیرد. نوپاها به جنبه های انتزاعـی تـوجه ی ندارند و بیشتر ویژگی های عینی تر را در نظر می گیرند مثل رنگ موهایشان یا فرم لباس شان و غیـره و بـصورت کلـی خودشـان را خوب یا بد برآورد می کنند.
کودکان در سنین مدرسه به تدریج میتوانند ویژگیهایشان را در موقعیت های مختلف ارزیابی نمایند و به مسائل انتزاعی تر مثل روابط بین فردی و توانائی دوست یابی و غیره توجه نمایند.www.mehcom.com
تقویت اعتماد به نفس در کودکان و نوجوانان-www.mehcom.com
مهمترین عواملی که بر اعتماد به نفس در سنین قبل از مدرسـه اثـر مـی گذارند عبارتند از:
• پذیرش اجتماعی از سوی والدین و همتاها
• توانائیهای شناختی کودک مثل توانایی یادگیری
• توانائیهای فیزیکی کودک
مهمترین عواملی که بر اعتماد به نفس در سالهای مدرسه عوامل تأثیر گذار عبارتند از:
• وضعیت ظاهری کودک
• توانائی های فیزیکی مثل ورزش
• عملکرد تحصیلی
• همتاها
برای افزایش اعتماد به نفس باید والدین به کودک کمک نمایند تا از توانائی های خود استفاده کند، آنها را بهتر بـشناسد و به توانائی های خود اعتماد پیدا کند.
برای افزایش اعتماد به نفس به والدین روشهای زیر را آموزش دهید:
• علائق و توانائیهای کودک خود را تشویق کنید.
• مرتبا تلاش های کودک را با تشویق کلامی همراه کنید.
• تشویق ها باید معطوف به رفتار و تلاش کودک باشد مثل اینکه “چقدر تکالیفت را خوش خط نوشـتی” نـه اینکه جنبه ی تمجید داشته باشد نظیر “تو چه پسر زرنگی هستی”. تمجیـد کـودک را بـه منـابع بیرونـی متکی میکند ولی تشویق کودک را متوجه توانمندیهای خودش می نماید.
• موفقیتها و پیشرفتهای طبیعی کودک را شناسائی کنید.
• کودک خود را به تصمیم گیری برای برخی موضوعات تشویق نمائید.
• اجازه دهید کودک تحت نظارت شما گاهی دست به خطر بزند.
• به کودک خود مسئولیت بدهید.
• از کودک خود نخواهید که کامل باشد.
• در توصیف کودک خود مطلق نباشید.
• بازخوردهای منفی را محدود کنید.
• به کودک خود وعدهای ندهید که نتوانید عمل کنید.
• کودک خود را همانگونه که هست بپذیرید او را بادیگران مقایسه نکنید.
• روشهای صحیح حل مسئله را به او بیاموزید

 

ماخذ
دکتر جواد محمودی قرائی: فوق تخصص روان پزشکی کودک و نوجوان و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر