طراحی آموزشی ( طرح درس جانوران اول ابتدایی )

کتاب علوم پایه ی اول ابتدایی

موضوع درس : جانوران

هدف کلی: دانش آموزان بامشاهده جانوران ،بانوع حرکت،غذاومحل زندگی جانوران آشنا شوند وفایده هایی که جانوران دارندرابشناسند.

اهداف جزئی
انتظار می رود درفرآیند آموزش این درس دانش آموز بتواند:
الف) دانستنی ها
1- انواع حرکت جانوران را باذکرنام جانوران بیان کند.
2- چندجانور گیاهخوار وچند جانورگوشتخواررانام ببرد.
3- فایده های جانوران را باذکرمثال توضیح دهد.
ب) مهارتی
1- حرکت جانوران رامقایسه کند.
2- جانوران را ازنظر محل زندگی طبقه بندی کند.
3-جانوران را از نظر نوع غذا به دو دسته تقسیم کند.
4- حاصل مشاهدات خود را برای همکلاسی ها بیان کند.
5- اطلاعات جمع آوری شده را درجدولی ثبت نماید.
ج)نگرشی
1- نسبت به حفظ محیط زیست وجانوران از خود حساسیت نشان دهد.
2- برای جمع آوری اطلاعات بیشتر درباره جانوران از خود علاقه نشان دهد.

اهداف رفتاری
1- دانش آموز در کلاس درس بدون استفاده ازکتاب وبا استفاده از راهنمایی معلم، نام

جانوران را با استفاده از تصاویر بگوید.(شناختی)

2- دانش آموزدر کلاس درس بدون استفاده از کتاب وبا استفاده از توضیحات معلم تصاویر

به هم ریخته ی جانوران را به دو دسته ی گوشتخوار وگیاهخوار ،درعرض 1 دقیقه

طبقه بندی کند.(روانی حرکتی)

3- دانش آموزدر کلاس درس باعلاقمندی با استفاده از کتاب وبدون کمک معلم وسایر

دانش آموزان فایده های جانوران را باذکر مثال توضیح دهد. ( شناختی)

4- دانش آموز در کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم با استفاده از تصاویرجانوران
،جانوران را از نظر نوع حرکت در عرض 2دقیقه مقایسه کند.(روانی حرکتی)

5- دانش آموز درخارج از کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم باعلاقمندی نسبت به

حفظ محیط زیست وجانوران از خود حساسیت نشان دهد.(عاطفی
6- دانش آموز درخارج از کلاس درس بدون استفاده ازکمک معلم ودیگران با استفاده

ازاطلاعاتی که جمع آوری کرده آن هارا در جدولی در عرض 2روز ثبت نماید.(روانی حرکتی

ویژگیهای یادگیرنده

خصوصیات جسمی
– به تدریج دندانهای شیری جای خود را به دندانهای دائمی می دهند. اندام کودک کشیده تر ولاغرتر وپاهایش نسبت به قبل از رشد بیشتری برخوردار است.
– کمتر به زمین می خورد.فعالیت وتحرک وسر وصدای اوبیشتر از گذشته می باشد.
– تااین سن احتمال ابتلا به بیماریهای کودکی بیشتر بودامااکنون این احتمال کمتر است.

خصوصیات ذهنی،عاطفی واجتماعی کودک
– دایره لغات کودک به حدود 2500 کلمه می رسد.اشتیاق به یادگیری بیشتر ازگذشته است.می تواند از مشاهدات وعلایم تجربی خود نتیجه گیری کند ولی شناخت او برمبنای ظاهراست.
– اکنون بیشتر به قصه ها وداستانهایی علاقمنداست که از محیط واقعی واطراف او الهام
می گیرند.
– خودنمایی از خصوصیات بارز این سنین است.
– دوست دارد مورد ستایش وتمجید قرار گیردودر هر کاری مقدم وپیشرو باشد.
– ازیادآوری اشتباهاتش می رنجد وگاه طغیان می کندواغلب دربازی باکودکان یک هم بازی راترجیح می دهد.
– او می تواند افکار وسخنان بزرگسالان رابفهمدوتاحدودی علت هاوچرای آنها رادرک کند.
ویژگیهای این دوران سبب می شود که آن را یکی از مهمترین مراحل زندگی درراستای شکلگیری آینده ی شخص بدانیم.

تعین رفتار ورودی وسنجش رفتار ورودی
دانش آموزان بایدنام جانورانی را که در اطراف خودمی بیننددرست تلفظ کرده ونام آنهارا تشخیص دهند.
نشان دادن تصاویر تعدادی از جانوران وگفتن نام آنها توسط دانش آموزان.
تصویر عنوانی درس رامشاهده ودرباره ی آن بامعلم وهمکلاسی های خود گفتگو نمایند.

ارزشیابی سنجش آغازین
پرسش از دانش آموزان درباره اینکه:
1-شما چه جانورانی را می شناسید؟
2-درباره ی جانوران چه چیزهایی می دانید؟
3-جانوران را کجاها دیده اید؟
4-چه جانورانی را از نزدیک دیده وآشنا شده اید؟

تعیین محتوا
مبحث جانوران درکتاب اول ابتدایی شامل 13صفحه است که از صفحه20تا33 کتاب درسی را به خود اختصاص داده است .
خلاصه محتوای درس:
در این درس دانش آموزان با مشاهده جانوران مختلف در مورد محل زندگی آن ها وغذایی که می خورند،اطلاعاتی بدست می آورند.آن ها می آموزند که جانوران برای یافتن غذا ونیز فرار از خطربه شیوه های مختلف حرکت می کنند.همچنین ازطریق مشاهده وجمع آوری اطلاعات به این نکته پی می برند که بعضی از جانوران برای خود لانه می سازند،بعضی ازجانوران مهاجرت می کنندونیزبامواردی از استفاده های مناسب انسان از جانوران آشنا می شوند.

سازماندهی محتوا

محتوای درس از ساده به دشوار سازماندهی شده است. یعنی درابتدای درس دانش آموزان درباره یکی از جانورانی که دوست دارند با همکلاسیهای خود گفتگو میکنندودرباره ی محل زندگی، نوع غذا وطرزحرکت آن بایکدیگر تبادل نظرمی کنند.درصفحات بعدبتدریج باانواع جانوران که درمحیطهای گوناگون وبا شکلهای گوناگون زندگی می کنند آشنامی شوندوسپس با نوع غذایی که مصرف می کنند آشناشده ودرآخرنیزباچگونگی حرکت جانوران مختلف ولانه سازی بعضی جانوران وهمچنین مهاجرت ودلایل مهاجرت برخی جانوران آشنا می شوند.

تعیین وسایل آموزشی
کتاب درسی – دفتر نقاشی – مدادرنگی – کتابهای علمی وتصویری درباره جانوران – تصاویرجانوران – نمونه هایی ازجانوران زنده یا خشک شده – لانه پرنده ،قفس پرنده یا آکواریوم – پشم،چرم – تصاویری از غذاهای جانوران – تصاویری از پوشاکی که ازجانوران بدست می آید.

روش ها والگوهای تدریس
حل مسئله ، بحث وگفتگو ، گردش علمی ، مشاهده وتجربه ، پرسش وپاسخ ، تلفیقی

مفاهیم درس
1- جانوران گوناگون هستند.
2- بعضی از جانوران گوشتخوارند.
3- بعضی از جانوران گیاهخوارند.
4- جانوران برای یافتن غذا وفرار از خطر حرکت می کنند.
5- برخی از جانوران مهاجرت می کنند.
6- بعضی از جانوران لانه می سازند.
7- از بعضی از جانوران در تهیه غذا وپوشاک استفاده می شود.

ارایه درس:

1- ایجاد انگیزه،
جلب توجه یادگیرندگان درابتدای تدریس بهتر است قبلاًازدانش آموزان درخواست شودکه اگرپرنده یاجانوری مثل لاکپشت،خرگوش،ماهی،قورباغه وجانوران کوچک دیگری دردسترس دارندبدون آزاررساندن به آن باخود به مدرسه بیاورند.اگرامکان فعالیت فوق میسر نبودمی توان یکی دونمونه ازجانوران خشک شده یا تاکسی درمی شده راباکلاس آورد.
2- مطلع کردن یادگیرندگان ازهدف درس چسباندن مقداری ازعکس هاوتصاویربزرگ جانوران که ازقبل آماده شده برروی تخته سیاه وگفتن این جمله که:بچه های عزیزامروز میخواهیم درباره جانوران درکلاس مطالبی رایادبگیریم.
3- تحریک یادآوری پیش نیازهای یادگیری باارائه چندپرسش،پیش نیازهای یادگیری رامشخص کرده وذهن دانش آموزان رانسبت به یادآوری آموخته های قبلی تحریک کرده وآن هارابه چالش می کشیم:
1- آیاتابحال ازنزدیک جانورانی رادیده اید؟
2- نام آن هارابگویید.؟
3-جانورانی که دیده ایدچگونه حرکت می کنند؟
4- جانورانی که می شناسیدکجازندگی میکنند؟
5- جانورانی که ازنزدیک دیده ایدچه غذایی می خورند؟
4- ارائه مطالب محرک یادگیری دانش آموزان به گروههای دونفره تقسیم شده وتصاویرجانورانی که ازقبل تهیه شده بین گروهها تقسیم میشود.دانش آموزان ضمن مشاهده ی تصاویرجانوران درباره ی جانورانی که برای آن هاآشناهستند
ویاموردعلاقه آن هاست گفتگومیکنند.
طرح سؤال هایی درزمینه ی این که این جانوران چگونه حرکت میکنند،چه می خورند،کجازندگی میکنندتاگفتگوهای آن هادرجهت اهداف درس شکل بگیرد.
5- تهیه راهنماهای یادگیری ازهرگروه یک نفردرباره یکی ازجانوران به کلاس اطلاعات بدهد.درصورت عدم آشنایی دانش آموزان بابعضی ازجانوران می توان باسؤال های مناسب آنهارابه سوی هدف هدایت کرد.سپس دوستون درتخته سیاه کشیده وگروه ها جانورانی راکه درتصاویرمیبینندبراساس محل زندگیشان(آب وخشکی)طبقه بندی میکنندبطوریکه هرگروه تصاویرهرجانوررادرستون مناسب درزیرجدول نصب می کند.بقیه گروههادرباره درستی ونادرستی این طبقه بندی هااظهارنظرمی کنند.
سپس باارائه تصاویرجانورانی که حرکت می کنندویا بااستفاده از تصاویرکتاب ازدانش آموزان می پرسیم که جانوران برای چه حرکت می کنند؟آیاجانوران برای یافتن غذاحرکت می کنند؟آیاآنهابرای فرار ازخطرحرکت میکنند؟دانش آموزان راهدایت می کنیم تا به این نتیجه برسند که جانوران برای یافتن غذا وفرار زاخطرحرکت می کنند.
6- فراخوان عملکرد ازیکی،دوازدانش آموزان می خواهیم که به پای تخته آمده وچندتصویرازتصاویررابه آنهاداده واز آنها می خواهیم که ابتدا نام جانوران راذکر کرده وسپس نوع حرکت آن رابرای دیگر دانش آموزان بیان کنندوسپس نوع غذایی راکه می خورندرامشخص نمایند.
7- تهیه بازخورد صحیح به جواب های صحیح آنهابالبخندپاسخ داده وآنهاراتحسین می کنیم واز دانش آموزان می خواهیم که آنهاراتشویق نمایند.اگرچنانچه دانش آموزجواب رااشتباه بگویدباهدایت او،وحرکات چهره اورابه سمت دادن پاسخ صحیح هدایت می کنیم.
8- سنجش عملکرد ازدانش آموزان می خواهیم تابرای جلسه آینده تصاویری ازجانوران،درموردنوع غذاخوردن،دردوگروه طبقه بندی کرده ودریک ورقه A4چسابانده وباخودبه کلاس بیاورند.
9-دستیابی به یادداری وانتقال برای تقویت ویادگیری عمیق مطالب درذهن دانش آموزان ازآنها میخواهیم:1- تصاویری از جانوران جمع آوری کنند.2- یک نقاشی از انواع غذاهایی که از جانوران بدست می آید یا یک نقاشی از پوشاکی که از جانوران بدست می آید رسم کنند.

ارزشیابی پایانی

پس ازپایان درس،ارزشیابی بعمل می آیدتاازرسیدن روندآموزش به اهداف ونتایج آن اطلاع حاصل شود:
1- انواع حرکت درجانوران رانام ببرید؟
2- چندجانورگیاهخوار وچندجانورگوشتخوار نام ببرید؟
3- فایده های جانوران راباذکرمثال توضیح دهید؟
4- جانوران راازنظرنوع محل زندگی طبقه بندی کنید؟
5- چندنمونه ازجانوران مهاجررانام ببرید؟
6- جانوران به چه علتهایی مهاجرت می کنند؟
7- جانوران درچه جاهایی لانه می سازند؟

بازخورد
باارائه ی ارزشیابی پایانی وجمع بندی نتایج حاصل ازارزشیابی مشخص می شودکه چه تعدادازدانش آموزان به اهداف درس رسیده ومفاهیم درس رافراگرفته اند.
اگر چنانچه دانش آموزانی باشند که دربرخی نکات درس اشکال داشته باشند می توان بابازگشت به عقب وطی مراحل ارائه درس،اشکال هارارفع واین دانش آموزان رادررسیدن به اهداف درس یاری کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.