فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی دبیرستان پیام غدیر در سال تحصیلی 97-96
1- اجرای برنامه درسی رسمی به میزان سی ساعت در هفته
2- اجرای برنامه درسی فوق برنامه به میزان شش ساعت در هفته
3- برگزاری پنج دوره امتحانات هماهنگ در سطح آموزشگاه در طی سال تحصیلی
4- برگزاری جلسه دیدار با اولیا جهت بررسی کارنامه عملکرد تحصیلی دانش آموزان
5- اجرای دفتر برنامه ریزی مطالعاتی برای کلیه دانش آموزان
6- برگزاری مرحله اول و دوم آزمون های المپیاد علمی دانش آموزی و تقدیر از دانش آموزان برتر
7- تقدیر از دانش آموزان تلاشگر و رتبه های برتر علمی و درسی
8- برگزاری طرح آماده سازی دانش آموزان شرکت کننده در آزمون مدارس نمونه دولتی
9- برگزاری دو مرحله آزمون پیشرفت تحصیلی هماهنگ استانی
10- برگزاری 9مرحله آزمون تستی هماهنگ کشوری
11- برگزاری 10جلسه مشاوره تحصیلی فردی در طول سال تحصیلی98-97
12- توزیع لوح فشرده نمونه سوالات ویژه ایام امتحانات به کلیه دانش آموزان
13- نظارت بر روش های تدریس دبیران آموزشگاه
14- حضور و غیاب منظم دانش آموزان در کلاس های درسی و پیگیری آن
15- انتخاب نیروی انسانی و کادر آموزشی و تربیتی متخصص
16- تجهیز اتاق کارگاه فناوری، آزمایشگاه، سمعی و بصری، سایت کامپیوتر
17- برگزاری 60کلاس خوشه ای و حل تمرین در طی سال تحصیلی
18- ارایه منابع مطالعاتی، کتاب کمک آموزشی و کاربرگ امتحانی