خبر شماره ۲- اجرای پروژه مهر دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر ناحیه ۴ مشهد مقدس

1 سال پیش

 

 

 

در سالی که مزین به رونق تولید ملی  نامگذاری شده است  به منظور جرای پروژه مهر ۹۸ اقدامات زیر انجام گرفت .

۱- قرار داد با معلمان و تعیین ساعات درسی انان 

۲- تنظیم برنامه درسی 

۳- رفع نقص های اتاقهای درسی و کارگاه فن اوری و حیاط آموزشگاه 

۴- تعویض کلیه  فرش های اتاق های درسی  آموزشگاه 

۵- تکمیل ثبت   نام کتابهای کتابخانه 

۶- نظافت عمومی ساختمان 

۷- سازماندهی و کلاس بندی دانش آموزان 

۸- برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان  به تفکیک پایه ها 

۹- برگزاری جلسه شورای دبیران اموزشگاه 

۱۰- پیگیری امور سرویس های رفت و امد دانش اموزی و لباس فرم و ثبت نام اینترنتی دانش آموزان 

۱۱- سایر موارد

دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر 

۰
نویسنده مطلب پیام غدیر